DJELATNOSTI SLUŽBE

Djelatnosti Službe za zapošljavanje su:

- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom;

- provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih lica i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima;

- prikupljanje podataka o nezaposlenim osobama i dostavljanje istih Federalnom zavodu za zapošljavanje;

- poslovi posredovanja i zapošljavanje radne snage;

- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje,

- drugi poslovi utvrđeni Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;

Posredovanje u zapošljavanju obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u skladu sa zakonom u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i zaposlene osobe koje traže promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angažiranja.

Profesionalna orijentacija nezaposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, stručna obuka nezaposlenih i prekvalifikacija zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih podsticajnih mjera, je djelatnost Službe.

U jedinicama Službe - biroima rada vrše se:

- poslovi posredovanja i zapošljavanja radne snage;

- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti u skladu sa Zakonom;

- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje;

- vođenje evidencija:

a) o nezaposlenim osobama;

b) pojedinačne evidencije o svakoj nezaposlenoj osobi;

c) evidencija o Prijavljenim potrebama za radnicima, zasnivanju i prestanku radnog odnosa;

d) i druge evidencije neophodne za rad Službe za zapošljavanje, a u skladu sa Zakonom;

- drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Javnost rada Službe ostvaruje se:

- obavještavanjem javnosti prema potrebi o bitnim pitanjima ostvarivanja zapošljavanja, uslovima i rezultatima poslovanja, problemima u radu i drugo;

- podnošenjem mjesečnih, šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o radu;

- omogućavanjem prisustva predstavnicima sredstava javnog informisanja sjednicama Upravnog odbora;

- prema potrebi, organizovanjem konferencije i davanje saopštenja za sredstva informisanja;