- Javni oglas za prijem u radni odnos 1. 12 (dvanaest) radnica za vršenje poslova "Izrada inicijalnih i pirotehničkih smješa i rad na zapreminskom aparatu 2. 18(osamnaest) radnika za vršenje poslova "Preser" UNIS GINEX d.d. Goražde, objava 12.01.2022. godine;


- JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Stručni saradnik za informacione poslove, objava 10.01.2022. godine;


- Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika (Viši referent za administrativne poslove i za evidenciju i unošenje prekršajnih naloga) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde, objava 11.01.2022. godine;


- Oglas za prijem u radni odnos (Radnik za rad u kuhinji) UR. "Carpe Diem", Goražde , objava 07.01.2022. godine;


- JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Stručni saradnik za zaštitu i opremanje cesta) , objava 06.01.2022. godine;


- Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom zdravlja Foča-Ustikolina, objava 07.01.2022. godine;


- Javni oglas za prijem u radni odnos (spremačica/radnica na održavanju čistoće.....) Javna ustanova Dom zdravlja Foča-Ustikolina, objava 07.01.2022. godine;


- Konkurs za prijem u radni odnos (Tehnički sekretar) Internacionalni univerzitet Goražde, objava 07.01.2022. godine;


- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (Nastavni kadar) J.U. OMŠ. "Avdo Smailović" Goražde, objava 06.01.2022. godine;


- Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1.Doktor medicine 2. Dipl. ekonomista ili bakalaureat ekonomije 3. Medicinska sestra-tehničar J.U. Dom zdravlja "dr. Isak Samokovlija" Goražde, objava 05.01.2022. godine;