Smjernice za kreiranje obrazovnih i ekonomskih politika

Objavljeno 17.09.2021

(Sarajevo, 17.9.2021. godine) - U skladu sa nadležnostima, Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji kantonalnim službama za zapošljavanje proveo je istraživanje tržišta rada u periodu decembar 2020 - januar 2021. godine, u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka neophodnih za pružanja adekvatnih informacija o kretanjima na tržištu rada.


Cilj istraživanja je da se direktno od poslodavaca prikupe informacije o poslovanju i promjenama u zaposlenosti tokom 2020. godine, te iskazanim procjenama poslovanja, potrebama za zapošljavanjem novih ili otpuštanjem postojećih radnika u 2021. godini, kao i njihovoj strukturi po zanimanjima, kvalifikacijama, stručnoj spremi i vještinama. Također, cilj je da se prikupe i drugi relevantni podaci potrebni za sagledavanje kretanja na tržištu rada: način traženja novih radnika i rješavanja viška radnika, reakcija poslodavaca u smislu poslovanja u vrijeme pandemije COVID-19, mogućnosti organizovanja stručne obuke za nezaposlene osobe i učeničke/studentske prakse u okviru poslovnih subjekata, kao i ocjena kvaliteta usluga javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH iz perspektive poslodavaca.


Osim iskazanih projekcija poslodavaca u vezi poslovanja, kao i potražnje za radnom snagom, tj projekcija novog zapošljavanja radnika i pregleda traženih kompetencija radnika, u Izvještaju je i dat prikaz najbrojnijih zanimanja i kratak pregled kretanja broja nezaposlenih osoba na evidencijama službi za zapošljavanje po različitim parametrima. Također, u tom kontekstu, kao dodatka Izvještaju priložen je i spisak srednjih škola u Federaciji BiH sa pregledom kako broja upisanih učenika u školskoj 2020/2021, tako i ukupnog broja upisanih učenika po svim smjerovima.


Na osnovu prikupljenih podataka u martu ove godine pripremljen je izvještaj o rezulatima ove aktivnosti na nivou Federacije BiH tj. izrađena je publikacija. Izvještaj o istraživanju tržišta rada u Federaciji BiH 2020/2021 koja je dostupna na sljedećem linku:

Istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2020/2021. - publikacija


Također, u junu izrađeni su i na istom linku objavljeni tematski izvještaji:

Tematski izvještaj: Smjernice za kreiranje obrazovnih politika