Važno obavještenje za korištenje aktivnih mjera politike zapošljavanja u 2022. godini (mjera: Služba u saradnji sa poslodavcima 2022)

Objavljeno 18.03.2022

Obavještavamo poslodavce da u okviru „Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022“, kojeg je objavio Federalni zavod za zapošljavanje, mogu aplicirati na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ od 21.03.2022. godine.


Poslodavac podnosi prijavu za učešće u navedenoj mjeri dostavljanjem:


-Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (Obrazac SP), koji će biti dostupan na web portalu Zavoda i Službe od 21.03.2022. godine (Obrazac prijave);

-Uvjerenja Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave na javni poziv ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa;

-Identifikacionog broja (glavni broj);

-Broja glavnog žiro računa;

-Isprintanog i popunjenog Obrasca o sufinanciranim osobama (Obrazac SO), ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe, koji je dostupan na web portalu Zavoda i Službe;

-Dokaza na osnovu kojeg se iznos sufinanciranja povećava za 10 % u skladu sa odredbama Programa (ukoliko osoba ima).


Prijava se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:

JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”

Maršala Tita br 13

73 000 Goražde

Sa naznakom “Prijava na mjeru Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”.