NOVOSTI

Aktuelnosti, informacije i obavještenja

VAŽNE OBAVIJESTI za poslodavce i nezaposlene osobe (Program sufinansiranja zapošljavanje „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“ i Program START UP „Druga prilika 2023“)

Objava 16.03.2023

1.Obavještavaju se poslodavci da od 01.04.2023. godine mogu aplicirati na Program sufinansiranja zapošljavanja „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“, kod JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ koji je dostupan na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba. Poslodavac podnosi zahtjev za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanje „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“ dostavljanjem:
-Obrasca SP – Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja Praogram sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP), koji je dostupan na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba;
-Uvjerenja Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave na javni poziv ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa;
-Dokaz o glavnom žiro računu (karton deponovanih potpisa, ugovor o tekućem računu sa bankom ili potvrda o računu);
-Isprintan i popunjen Obrazac o sufinanciranim osobama (Obrazac SO), ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe, koji je dostupan na web portalu Zavoda;
-Dokaz na osnovu kojeg se iznos sufinanciranja povećava za 10 % u skladu sa odredbama Programa (ukoliko osoba ima).
Prijava se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:
-JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”
Maršala Tita br 13
73 000 Goražde
Sa naznakom “Prijava na Program sufinansiranja zapošljavanja ”Služba u saradnji sa poslodavcima”.
LINK za pristup (Federalni zavod za zapošljavanje)


2.Obavještavaju se nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ da od 20.03.2023. godine mogu aplicirati na Program START UP „Druga prilika 2023“ , koji je dostupan na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba.
Nezaposlena osoba podnosi zahtjev za učešće u Programu START UP „Druga prilika 2023“ dostavljanjem:
-Obrasca DP – Zahtjev za sufinansiranje Programa START UP „Druga prilika 2023“ koji je dostupan, na web portalu Zavoda i Službe: www.fzzz.ba
Zahtjev se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:
JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”
LINK za pristup (Federalni zavod za zapošljavanje)