Za nezaposlene

Osnovne informacije za nezaposlene osobe

Ko se smatra nezaposlenom osobom


Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja:

- Nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
- Nema registriran obrt;
- Se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
- Nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
- Nije redovan učenik ili student;
- Ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
- Aktivno traži posao.
Osobe iz tačaka a) i f) smatrat će se nezaposlenom ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Odredbe iz tačke c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

- Se redovno javlja službi za zapošljavanje;
- Podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i konkurse;
- Pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije.

Pridržavanje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije podrazumijeva:

- Učešće nezaposlene osobe u grupnom informiranju;
- Individualna savjetovanja u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i osobnih sposobnosti i sklonosti nezaposlene osobe;
- Učešće u organizovanim aktivnostima prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja.

Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba:

- Zasnuje radni odnos;
- Odbije odgovarajući posao;
- Bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju;
- Registrira privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ostvari dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
- Registrira obrt;
- Počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću;
- Ispuni uvjete za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
- Stupi na izdržavanje kazne zatvora, mjere sigurnosti, zaštitne ili vaspitne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci;
- Navrši 65 godina života;
- Odbije uključiti se u obrazovanje na istom stupnju stručne spreme koje je organizirala i snosi troškove služba za zapošljavanje u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje;
- Ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka, a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja;
- Ne ispunjava uslove o aktivnom traženju posla;
- Odjavi se sa evidencije;
- Primi novčanu naknadu u skladu sa članom 30.a Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
- Postane redovan učenik ili student.

Prava nezaposlenog lica koje aktivno traži posao

- Informisanje o mogućnostima i uslovima zaposlenja;
- Posredovanje u zapošljavanju;
- Savjetovanje o izboru zanimanja;
- Stručno osposobljavanje i priprema za zapošljavanje;
- Pravo na socijalno-materijalnu zaštitu i to:
- Pravo na novčanu naknadu;
- Pravo na zdravstveno osiguranje;
- Pravo na PIO/MIO (Penziono-invalidsko osiguranje).

PRAVA NA SOCIJALNO-MATERIJALNU ZAŠTITU


PRAVO NA REDOVNU NOVČANU NAKNADU

Pravo na redovnu novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ima osoba koja se prijavi Službi za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa odnosno odjavljivanja obrta ili djelatnosti. Mora imati najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, a da prekidu ugovora nije lično doprinijela.


NOVČANA NAKNADA ISPLAĆUJE SE NEZAPOSLENOJ OSOBI:

- 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
- 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
- 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
- 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
- 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
- 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina;
- 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina;

PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijave Službe za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon:

- Prestanka radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti;
- Služenja vojnog roka;
- Otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove;
- Djeca koja su navršila 15 godina života, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlila;
- Lica koja su izgubila status učenika ili redovnog studenta zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine;
- Ili roku od 90 dana nakon završetka redovnog školovanja.

PRAVO NA PIO/MIO (Penziono-invalidsko osiguranje)

Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Mobilni biro

Osnovne informacije za nezaposlene osobe o uslugama i ciljevima realizacije projekta Mobilnog biro-a...

Opširnije

Klub za traženje posla

Osnovne informacije za nezaposlene osobe o uslugama i ciljevima Klub za traženje posla...

Opširnije

Profesionalno informisanje

Osnovne informacije za nezaposlene osobe o ciljevima Profesionalnog informisanja ...

OpširnijeJU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Kreirajte profil

Kreiranje profila namjenjeno je svim osobama koje nisu registrirane kao nezaposlene osobe u našoj instituciji a koje mogu sudjelovati u procesima posredovanja radne snage na zahtjev poslodavaca.