O NAMA

Osnovne informacije o JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, kontinuirano nastoji unaprijediti svoj rad, te biti pristupačna svojim korisnicima. Djelatnost Javne ustanove “Služba za zapošljavnje BPK Goražde” određena je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (2001. godina) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (2005. i 2008. godina). U skladu sa navedenim zakonima Javna ustanova «Služba za zapošljavanje BPK Goražde» ima javna ovlaštenja u pogledu donošenja općih akata, rješavanja o pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, javnih evidencija i izdavanja uvjerenja u vezi sa nezaposlenošću.#1. Djelatnosti Službe za zapošljavanje su:

- Utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom;
- Provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih lica i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima;
- Prikupljanje podataka o nezaposlenim osobama i dostavljanje istih Federalnom zavodu za zapošljavanje;
- Poslovi posredovanja i zapošljavanje radne snage;
- Izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje;
- Drugi poslovi utvrđeni Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
Posredovanje u zapošljavanju obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u skladu sa zakonom u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i zaposlene osobe koje traže promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angažiranja.
Profesionalna orijentacija nezaposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, stručna obuka nezaposlenih i prekvalifikacija zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih podsticajnih mjera, je djelatnost Službe.

#2. U jedinicama Službe - biroima rada vrše se:

- Poslovi posredovanja i zapošljavanja radne snage;
- Utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti u skladu sa Zakonom;
- Izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje;
- Vođenje evidencija:
- o nezaposlenim osobama;
- pojedinačne evidencije o svakoj nezaposlenoj osobi;
- evidencija o Prijavljenim potrebama za radnicima, zasnivanju i prestanku radnog odnosa;
- i druge evidencije neophodne za rad Službe za zapošljavanje, a u skladu sa Zakonom;
- drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

#3. Javnost rada Službe ostvaruje se:

- obavještavanjem javnosti prema potrebi o bitnim pitanjima ostvarivanja zapošljavanja, uslovima i rezultatima poslovanja, problemima u radu i drugo;
- podnošenjem mjesečnih, šestomjesečnih i godišnjih izvještaja o radu;
- omogućavanjem prisustva predstavnicima sredstava javnog informisanja sjednicama Upravnog odbora;
- prema potrebi, organizovanjem konferencije i davanje saopštenja za sredstva informisanja;


Zakoni i propisi

Na ovom linku je osnovni set zakona i propisa koje koristimo u našem svakodnevnom radu...

Opširnije

Statut službe

Statut Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, aktuelni dokument...

Opširnije

Ostali dokumenti

Na ovom linku se nalaze Odluke, Pravnilnici i Sporazumi koji su bitni u svakodnevnom radu...

Opširnije