Zakoni i propisi

Osnovni set Zakona i propisa

ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

(SA IZMJENAMA I DOPUNAMA / Službene novine Federacije BiH, broj 22, 06.04.2005)

Detaljnije
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

(Sarajevo 17.05.2006. godine / Službene novine FBIH-Godina XIII - broj 24)

Detaljnije
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(Sarajevo 26.12.2012. godine /Službene novine FBIH-Godina XIX - broj 111)

Detaljnije
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

(Sarajevo 25.12.1997. godine /Službene novine FBIH-Godina IV - broj 30)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 2002

(Službene novine FBIH broj 01-3-8/02 , 12. februara 2002. godine Sarajevo)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 2008

("Službene novine Federacije BiH", br. 70/2008)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 2011

("Službene novine Federacije BiH", br. 48/2011)

Detaljnije
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

(Službene novine FBIH broj 29 - 23.07.1998. godine)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - 2001

(«Sl.novine Federacije BiH» br.32/01)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - 2005

(«Sl.novine Federacije BiH» br.73/05)

Detaljnije
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - 2009

(«Sl.novine Federacije BiH» br.04/09)

Detaljnije
ZAKON O USTANOVAMA

(“Službeni list RBiH”, BR. 6/92, 8/93 i 13/94)

Detaljnije
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

(“Službene novine FBiH”, 9/10)

Detaljnije
ZAKON O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH

(“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/16)

Detaljnije
ZAKON O RADU FBIH

("Službene novine FBiH“ broj: 1/16, „Službene novine FBiH“ broj:89/18)

Detaljnije